تخفیف های شگفت انگیز هفته جاری فروشگاه پلی استیشن مشخص شد

پلتفرمبازیبا تخفیفقیمت اصلیپلی‌استیشن 47 Days to Die۲۶/۹۹ دلار۲۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Abashd Venus۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4ABATTOIR AMERICAN GOTHIC۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4ABE۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Adam By Michaelangelo۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Agaze۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Allied Victory۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4American Eagle۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Announcement۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Anonymous۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Apollo’s Apprentice۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Araxis The Geneticist۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Arcane Text۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Ascension۱/۹۷ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Broken Bots۵/۹۴ دلار۶/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Daylight۴/۴۹ دلار۱۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Devil May Cry 4 Special Edition۱۷/۴۹ دلار۲۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Devil May Cry 4 Special Edition – 5 Blue Orbs۱/۴۹ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Devil May Cry 4 Special Edition – Lady & Trish Costume Pack۱/۹۹ دلار۳/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Devil May Cry 4 Special Edition – Proud Souls (200000)۱/۴۹ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Devil May Cry 4 Special Edition – Super Nero/Dante/Vergil۲/۴۹ دلار۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Dmc Devil May Cry: Definitive Edition۱۳/۹۹ دلار۳۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Ea Sports Nba Live 16 Standard Edition۱۹/۹۹ دلار۳۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Mega Man Legacy Collection۱۰/۰۴ دلار۱۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4NBA 2K16 – 200000 VC۳۹/۹۹ دلار۴۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4NBA 2K16 – 450000 VC۵۹/۹۹ دلار۹۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4NBA 2K16 – 75000 VC۱۷/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Resident Evil۱۱/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Resident Evil 0۱۵/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Resident Evil 0 – Complete Costume Pack۴/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Resident Evil 6۱۵/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Resident Evil Revelations 2: Raid Mode Character: Albert Wesker۱/۴۹ دلار۲/۴۹ دلارپلی‌استیشن 4Resident Evil Revelations 2: Raid Mode Character: Hunk۱/۴۹ دلار۲/۴۹ دلارپلی‌استیشن 4Resident Evil Revelations 2: Raid Mode: Throwback Map Pack۲/۴۹ دلار۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Resident Evil Revelations 2 – Season Pass۹/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition۱۸/۸۹ دلار۲۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Resident Evil: Deluxe Origins Bundle۲۷/۹۹ دلار۳۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Soul Axiom۱۷/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Steamworld Heist (خرید-مشترک)۱۶/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Street Fighter V۴۰/۱۹ دلار۵۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Strider۳/۷۴ دلار۱۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Tron Run/R۶/۵۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Tron Run/R Deluxe Bundle۹/۸۹ دلار۲۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Tron Run/R Deluxe Edition Upgrade۳/۷۴ دلار۱۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 4Warhedz۴/۴۹ دلار۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Ace Combat Infinity Stocked Fuel (10 Units + 1 Free Unit)۷/۵۵ دلار۸/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Ace Combat Infinity Stocked Fuel (50 Units + 10 Free Units)۳۵/۹۹ دلار۴۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Bionic Commando Rearmed 2۱/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Breath Of Fire Iv (Psone Classic)۳/۸۹ دلار۵/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Capcom Arcade Cabinet : 1985 – 1 Pack۴/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Capcom Arcade Cabinet : 1985 – 2 Pack۴/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Capcom Arcade Cabinet : 1986 Pack۴/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Capcom Arcade Cabinet : All In 1۷/۴۹ دلار۲۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Capcom Combo Pack۵/۹۹ دلار۲۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Capcom Super Pack۹/۹۹ دلار۴۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Cyberbots Fullmetal Madness (Psone Import)۲/۹۹ دلار۵/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Devil May Cry Hd Collection۴/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Dmc Devil May Cry: Costume Pack۱/۹۹ دلار۳/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Dmc Devil May Cry: Vergil’s Downfall۴/۴۹ دلار۸/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Dragon’s Dogma: Dark Arisen۷/۴۹ دلار۲۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Ducktales Remastered۴/۴۹ دلار۱۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Dungeons & Dragons Chronicles Of Mystara HD۴/۹۴ دلار۱۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Dustforce۴/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Final Fight/Double Impact۲/۴۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Gunstar Heroes۳/۹۹ دلار۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Lost Planet 3۴/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Mega Man Legends 2 (Psone Classic)۲/۴۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Megaman 10۳/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Megaman 9۳/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Okami HD۵/۵۹ دلار۱۳/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Remember Me۵/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil۹/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil 0۱۵/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil 0 – Complete Costume Pack۶/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil 4۹/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil 5 Gold Edition۱۴/۹۹ دلار۲۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil 5 Untold Stories Bundle۴/۹۹ دلار۱۲/۴۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil 6۹/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil 6 Ultimate Edition۹/۷۹ دلار۲۷/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil 6 Mode Bundle Pack۳/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil: Chronicles Hd Collection۷/۰۱ دلار۲۶/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Code: Veronica X۴/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Franchise Pack۲۳/۹۹ دلار۵۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Hd Bundle۱۱/۹۹ دلار۲۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Operation Raccoon City۴/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations۴/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations 2 – Costume Pack۳/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition۱۶/۴۹ دلار۲۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations 2 Raid Mode Character: Albert Wesker: ALBERT WESKER۱/۴۹ دلار۲/۴۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations 2 Raid Mode Character: Hunk۱/۴۹ دلار۲/۴۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations 2 Raid Mode: Throwback Map Pack۲/۴۹ دلار۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations 2 Episode Two: Contemplation۲/۹۹ دلار۵/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations 2 – Season Pass۹/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations 2 Episode Four: Metamorphosis۲/۹۹ دلار۵/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations 2 Episode Three: Judgment۲/۹۹ دلار۵/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations Outfit: ‘Lady Hunk’۱/۴۹ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations Outfit: ‘Rachael Ooze’۱/۴۹ دلار۲/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Resident Evil: Deluxe Origins Bundle۲۷/۹۹ دلار۳۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Street Fighter III: Third Strike Online Edition۳/۸۹ دلار۱۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Street Fighter III: Third Strike Online Edition Complete Pack۴/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Street Fighter II: Third Strike Online Edition – DLC Pack۳/۴۹ دلار۶/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Street Fighter X Tekken۳/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Streets Of Rage 2۳/۹۹ دلار۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Strider۷/۴۹ دلار۱۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Super Hang-On۳/۹۹ دلار۴/۹۹ دلارپلی‌استیشن 3Super Puzzle Fighter II Turbo HD Remix۲/۴۹ دلار۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن ویتاDesert Ashes – Episode 2: Winged Assault۰/۹۹ دلار۱/۹۹ دلارپلی‌استیشن ویتاDesert Ashes – Episode 3: Landian Strikeback۰/۹۹ دلار۱/۹۹ دلارپلی‌استیشن ویتاSteamworld Heist (Cross-Buy)۱۶/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپلی‌استیشن ویتاStreet Fighter X Tekken۵/۹۹ دلار۳۹/۹۹ دلارپی‌اس‌پیCapcom Classics Collection Reloaded۱/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپی‌اس‌پیCapcom Classics Collection Remixed۴/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپی‌اس‌پیCapcom Puzzle World۴/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپی‌اس‌پیGungnir۹/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپی‌اس‌پیHexyz Force۴/۹۴ دلار۱۴/۹۹ دلارپی‌اس‌پیKnights In The Nightmare۴/۹۴ دلار۱۴/۹۹ دلارپی‌اس‌پیMonster Hunter Freedom Unite۴/۹۹ دلار۱۹/۹۹ دلارپی‌اس‌پیPower Stone Collection۳/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپی‌اس‌پیRiviera: The Promised Land۴/۹۹ دلار۹/۹۹ دلارپی‌اس‌پیStreet Fighter Alpha 3 Max۲/۴۹ دلار۹/۹۹ دلارپی‌اس‌پیYggdra Union۴/۹۹ دلار۹/۹۹ دلار

تبلیغات

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق roohrooh2000@yahoo.com تخلف اطلاع دهید.

سایت خبری موریکس

جدیدترین اخبار